struktura organizacyjna

Walne Zgromadzenie Delegatów

 

Kompetencje WZD:

 

 • Uchwalanie kierunków działania
 • Przyjmowanie sprawozdań Zarządu
 • Przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej
 • Przyjmowanie sprawozdań Sądu Koleżeńskiego
 • Ocena działalności oddziału
 • Wybór władz oddziału
 • Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Zarządu Głównego
 • Uchwalanie zasad finansowania działalności oddziału
 • Uchwalanie regulaminów oddziału

 

Delegaci na WZD ZG:

  - Aleksandra Konklewska
- Maria Łyskawa Dembowska
- Adam Szewczuk

Komisja Rewizyjna

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • Coroczne dokonywanie kontroli działalności zarządu oddziału oraz wszystkich jednostek powoływanych przez Zarząd Oddziału w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawnymi , statutem SEP, uchwałami WZD i WZDO
 • Analizowanie bilansu, rachunku zysków i strat
 • Składanie sprawozdań i uchwał Zarządu Oddziału dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat
 • Składanie sprawozdań na WZDO
 • Zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującego zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Zbigniew Dąbrowski
Wiceprzewodniczący - Andrzej Waliszewski
Sekretarz - Romuald Nalikowski
Członkowie - Bartosz LewandowskiKompetencje Zarządu Oddziału:

 • Kierowanie działalnością oddziału zgodnie ze statutem SEP,
  regulaminami i uchwałami WZDO
 • Ustalanie kompetencji Prezydium Zarządu Oddziału
 • Zarządzanie funduszami
 • Administrowanie majątkiem
 • Nadzorowanie działalności gospodarczej
 • Ustalanie struktury organizacyjnej oddziału
 • Przyjmowanie członków
 • Powoływanie sekcji i komisji oddziału
 • Wybór przedstawicieli do innych organizacji
 • Przyjmowanie uchwał w sprawie przynależności do regionalnych organizacji

Skład Zarządu:

Prezes - Aleksandra Konklewska
Wiceprezes, skarbnik - Maren Wyżlic
Wiceprezes - Janusz Borowski
Wiceprezes - Adam Szewczuk
Sekretarz - Maria Łyskawa Dembowska
Członkowie - Jan Bartoszyński
- Wojciech Duda – Staromłyński
- Jan Juśko
- Mariusz Krzywdziński

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński rozpatruje w pierwszej instancji sprawy o naruszeniu zasad etycznego postępowania wniesione przez zainteresowanego, Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny.

Skład:

Przewodniczący - Zdzisław Grzybiński
Wiceprzewodniczący - Wiesław Wiśniewski
Sekretarz - Heliodor KaliszKoła SEP

W oddziale działają koła zakładowe i terenowe.

Do kompetencji Koła należy:

 • Uchwalanie kierunków działalności koła
 • Przyjmowanie sprawozdań zarządu koła z jego działalności
 • Wybór władz koła
 • Uchwalanie regulaminów koła.

 

Władzami kół są:

 • Walne zebranie członków lub delegatów koła zwane Walnym Zebraniem Koła
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

 

 

Koła:

APATOR
Adres Prezes tel. e-mail
Ostaszewo 57 C Jarosław Wojtulewicz 660 348 542 kz.sep.apator@gmail.com
ELANA
Adres Prezes tel. e-mail
87-100 Toruń,
ul.Skłodowskiej Curie 73
Marek Dejewski 602 512 286 m.dejewski@elana.pl
ENERGA
Adres Prezes tel. / fax e-mail
87-100 Toruń,
ul.Gen. Bema 128
Grzegorz Stępiński 603 958 625 gregstp@onet.eu
Koło Terenowe nr 1
Prezes tel. e-mail
Marek Wyżlic 510 066 020 marwyz_54@o2.pl
Koło Terenowe nr 2
Adres Prezes tel. e-mail
86-300 Grudziądz,
ul.Skłodowskiej Curie 6/7
Tomasz Langowski 695 420 791 tomasz.langowski@energa-operator.pl
Koło Terenowe nr 3
Adres Prezes tel. e-mail
87-300 Brodnica
ul.18 Stycznia 40
Sławomir Orzechowski 693 404 469 orzi1@wp.pl
Seniorów
Adres Prezes tel.
87-100 Toruń Eligia Bielicka 780 121 587
Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu
Adres Prezes tel. e-mail
86-300 Grudziądz
ul. Hoffmanna 1-7
Adam Szewczuk 601 401 271 adam.szewczuk@onet.eu

OFEROWANE USŁUGI

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP prowadzi działalność usługową i szkoleniowo egzaminacyjną. Uwaga! Usługi szkoleniowo-egzaminacyjne oferowane przez Ośrodek Rzeczoznawstwa są zwolnione z podatku VAT.

Oferuje usługi elektryków w zakresie:

 • badań
 • projektów
 • ekspertyz
 • doradztwa
 • wykonawstwa

w następujących branżach:

 • aparatury elektrycznej
 • wytwarzania i przesyłu energii
 • instalacji energetycznych
 • wszelkich instalacji obiektów budowlanych
 • dostaw i odbioru energii elektrycznej w zakresie jakości energii elektrycznej jak i pozostałych warunków umownych
 • telekomunikacji
 • komputerowej
 • automatyki przemysłowej
 • elektroniki
 • energoelektroniki
 • napędów prądu stałego
 • napędów prądu zmiennego
OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA SEP ANGAŻUJE NAJLEPSZYCH FACHOWCóW.

JEŚLI W SWEJ DZIAŁALNOŚCI MAJĄ PAŃSTWO PROBLEMY NATURY TECHNICZNEJ LUB PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRZEPISAMI, UPRAWNIENIAMI, NORMAMI I CERTYFIKATAMI Z DZIEDZINY ELEKTRYKI ZWRóĆCIE SIĘ PAŃSTWO DO OŚRODKA RZECZOZNAWSTWA OT SEP OFERUJĄCEGO SOLIDNE OPRACOWANIE Z GWARANCJAMI STOWARZYSZENIA.

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA OT SEP JEST JEDYNĄ UPRAWNIONĄ AGENDĄ TORUŃSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA ELEKTRYKóW POLSKICH.

Przykłady opracowań Ośrodka Rzeczoznawców z zakresu elektryki:

 • wykonanie ekspertyzy i opinii
 • prowadzenie doradztwa technicznego
 • opracowanie dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno - ruchowej
  i ofertowo - informacyjnej
 • pełnienie nadzoru inwestycyjnego i autorskiego
 • uruchamianie i naprawy urządzeń i systemów elektrycznych
 • obsługa techniczna i serwisowa
 • wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych
 • wykonanie tłumaczeń technicznych
 • opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, folderów i prospektów
 • opracowanie stron www
 • szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nauki zawodu
 • wykonawstwo urządzeń specjalnych
 • działalność eksportowa w zakresie myśli technicznej, wyrobów, usług, pośrednictwa w eksporcie i imporcie,
 • wyceny firm i ich majątku
 • realizacja prac o charakterze technicznym, badawczym, prognostycznym i studialnym
 • prowadzenie pośrednictwa handlowego ( materiałów, wyrobów, maszyn, urządzeń i usług )
 • pośrednictwo w zagospodarowywaniu rezerw, mocy produkcyjnych , materiałów, maszyn i urządzeń
 • prowadzenie działalności pomocniczo handlowej ( niezależne odbiory jakościowe, obsługa przedsprzedażna itp.)
 • opracowanie i opiniowanie norm, przepisów, instrukcji obsługi itp.
 • udzielanie rekomendacji wyrobów i usług.

Powierzone prace wykonywane są przez zweryfikowanych rzeczoznawców i specjalistów, wysoko wykwalifikowaną kadrę wybitnych fachowców z poszczególnych specjalności.
Ośrodek świadczy usługi rzetelnie, szybko, fachowo, w uzgodnionych terminach i cenach, przy konkurencyjnie niskich kosztach własnych.

W ramach Ośrodka Rzeczoznawstwa Oddziału Toruńskiego SEP prowadzone są szkolenia ze wszystkich dziedzin elektryki, w tym kursy przygotowawcze dla dozoru, kierownictwa i pracowników eksploatacji w grupach 1, 2 i 3 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 1.07.2022r.
Przy Ośrodku Rzeczoznawstwa działają dwie Kwalifikacyjne Komisje Egzaminacyjne (w Toruniu i Grudziądzu), uprawnione do sprawdzania kwalifikacji pracowników eksploatujących urządzenia elektroenergetyczne.Adres Ośrodka Rzeczoznawstwa:

87-100 Toruń
ul. Piernikarska 6
tel.  509 786 036
e-mail:oddzial.torunski.sep@gmail.com

Godziny otwarcia biura Ośrodka Rzeczoznawstwa:

Wtorek
   -godz. 13:00 - 17:00
Środa, Czwartek
   -godz. 9:00 - 13:00

Kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa:

Henryk Lewandowski
tel. kom. 509 786 036
e-mail: oddzial.torunski.sep@gmail.com

Dane do fakturowania:

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKóW POLSKICH
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
ODDZIAŁ TORUŃSKI
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Piernikarska 6
NIP: 526-00-00-979
Nr konta: 81 2490 0005 0000 4530 6860 4590

Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa :

Roman Grzymowicz - Przewodniczący
Wiesław Wiśniewski - Członek
Krzysztof Handzel - Członek

Ośrodek szkolenia

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej - Jan Juśko tel. kom. 514 653 230 - e-mail: jan_jusko@o2.pl

Egzaminy Kwalifikacyjne

Kwalifikacyjne Komisje Egzaminacyjne

Toruń

Komisja Kwalifikacyjna Nr 259 - Przewodniczący Komisji- Jan Juśko - tel. kom. 514 653 230 - e-mail: jan_jusko@o2.pl

Zakres uprawnień KK Nr 259
Grupa 1    pkt : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10
Grupa 2    pkt : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10
Grupa 3    pkt : 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10

Ustalone zostały stałe terminy egzaminów:
w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godz. 15.30, w Sali konferencyjnej NOT (I piętro) , Toruń, ul. Piernikarska 6

Grudziądz

Komisja Kwalifikacyjna Nr 415 - Przewodniczący - Bogumił Rozmarynowicz; sekretarz - Zdzisław Grzybiński - tel. kom. 603 538 457 - e-mail:zdzislaw.grzybinski@wp.pl

Zakres uprawnień KK Nr 415
Grupa 1    pkt : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 i 13
Grupa 2    pkt : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21
Grupa 3    pkt : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 i 10

Ustalone zostały stałe terminy egzaminów:
w każdą przedostatnią środę miesiąca, o godz. 15.30, w Grudziądzu, ul. Bydgoska 11/3.

Nr konta na który należy dokonywać wpłat: 81 2490 0005 0000 4530 6860 4590

Usługi

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP prowadzi działalność usługową i szkoleniowo egzaminacyjną. Uwaga! Usługi szkoleniowo-egzaminacyjne oferowane przez Ośrodek Rzeczoznawstwa są zwolnione z podatku VAT.

Oferowane usługi